Tag Archives: โรคเสพยาสูบ

12/02/2017

โครงการบำบัดผู้ป่วยโรคเสพยาสูบโดยเภสัชกรชุมชน

เภสัชอาสา…พาเลิกบุหรี่ อีกหนึ่งบทบาทของ วิชาชีพเภสัชกรรม จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าบริการช่วยเลิกบุหรี่โดยบุคลากรทางการแพทย์มีอัตราความสำเร็จมากกว่าการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการจัดบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิกหรือสถานพยาบาลด้วยการให้บริการคำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูบได้อย่างทั่วถึง

ผลงาน คภยส.