Tag Archives: เภสัชอาสา

12/02/2017

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ จากการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการเลิกบุหรี่โดยการได้รับการบริการช่วยเลิกบุหรี่มีอัตราความสำเร็จมากว่าผู้ที่เลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการจัดบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิกหรือสถานพยาบาล โดยการให้บริการให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ ยังขาดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูบได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น “ร้านยา” จึงเป็นสถานบริการสุขภาพที่สำคัญในการให้บริการเลิกบุหรี่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วต่อการรับบริการ 

ผลงาน คภยส.
12/02/2017

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ Love to Quit ปัจจุบันการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 2 ของโลก คือ มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5 ล้านคนต่อปี และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ คาดว่าในปี ค.ศ.2020

ผลงาน คภยส.