Tag Archives: เภสัชอาสา ชวนคนเลิกบุหรี่

17/04/2018

เภสัชอาสา ชวนคนเลิกบุหรี่ เน้นยาช่วย เน้นใจแข็ง เน้นจิตสำนึก

กลุ่มเภสัชกรรุ่นใหม่ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ ออกหน่วยตระเวณให้คำปรึกษากับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยเน้นหนักที่เยาวชนและนักศึกษา เหตุจากสถิติการสูบบุหรี่ของคนไทยมีมากถึงสิบล้านคน พร้อมนักสูบหน้าใหม่ก็มีเกณฑ์เริ่มสูบกันตั้งแต่เยาว์วัยมากยิ่งขึ้น

ผลงาน คภยส.