Tag Archives: “เภสัชร้านยาพาเลิกบุหรี่”

17/04/2018

“เภสัชร้านยาพาเลิกบุหรี่”

เมื่อพูดถึงการเลิกบุหรี่ เราก็มักจะมุ่งตรงไปที่ความคาดหวังต่อผู้สูบบหรี่โดยตรง ที่ควรจะต้องเป็นผู้ที่ต้องเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่หากในความเป็นจริง การที่จะเลิกบุหรี่ มีองค์ประกอบมากมาย ทั้งด้านกฎหมาย สุขภาพ ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะองค์ประกอบสำคัญคือความมุ่งมั่นใจตั้งใจเลิกบุหรี่ และความรู้ความเข้าใจต่อขั้นตอนการเลิกบุหรี่ให้ประสบความสำเร็จ

ผลงาน คภยส.