Tag Archives: เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

17/04/2018

เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จับมือคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้จัดโครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่ขึ้น พร้อมมอบป้ายคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ รวมถึงการมอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดให้แก่คณะเภสัชศาสตร์อีกด้วย

ผลงาน คภยส.