Tag Archives: หญ้าดอกขาว

12/02/2017

หญ้าดอกขาว

โลกเราสมัยนี้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแต่ก็ยังมีของเก่าดีๆที่มีประโยชน์อีกมากมายคนสมัยก่อนได้คิดขึ้นมาและใช้มาตั้งนานนม เช่นการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไข้หวัด แผลเป็น หรือโรคต่างๆมากมาย และยังมีการใช้ระงับอาการอื่นๆ

อยากให้รู้