Tag Archives: รัก ละ เลิก

12/02/2017

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ Love to Quit ปัจจุบันการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 2 ของโลก คือ มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5 ล้านคนต่อปี และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ คาดว่าในปี ค.ศ.2020

ผลงาน คภยส.