Tag Archives: ปลุกพลังจิตอาสาพาเลิกบุหรี่

26/05/2017

ปลุกพลังจิตอาสาพาเลิกบุหรี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลุกพลังจิตอาสาพาเลิกบุหรี่” เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะ/ศักยภาพในการควบคุมยาสูบ ให้กับผู้ให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบและบุคลากรเครือข่ายผู้ให้บริการ ตามแผนงานส่งเสริมการทำงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์