Tag Archives: คณะเภสัช ฯร่วมกับ คภยส. จัดอบรมโครงการสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่

17/04/2018

คณะเภสัช ฯร่วมกับ คภยส. จัดอบรมโครงการสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส) จัดโครงการอบรมวิชาการ “สร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น 

ผลงาน คภยส.