09/06/2017

Press Release – หลักฐานใหม่ ควันบุหรี่มือสอง ร้ายกว่าที่คิด

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยงานวิจัยที่พบว่า ระดับสารโคตินินในเลือดของคนที่ไม่สูบบุหรี่ สัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด มะเร็งชนิดอื่น ๆ โรคหัวใจ และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่เพิ่มขึ้น
โดยรายงานดังกล่าว ทำโดยนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์เม๊าท์ ซีไน รัฐนิวยอร์ก ตีพิมพ์ในวารสาร carcinogenesis (การก่อเกิดมะเร็ง) ฉบับเดือนกันยายน โดยผู้วิจัยทำการวัดระดับสารโคตินินในเลือด ในคนที่ไม่สูบบุหรี่ และหาความสัมพันธ์กับการเสียชีวิต ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งโคตินินเป็นสารที่ตับเปลี่ยนสารนิโคตินในกระแสเลือดจากการได้รับควันบุหรี่เข้าสู่ร่างกาย โดยทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดในคนที่ไม่สูบบุหรี่ 20,715 คน ที่ตอบแบบสำรวจว่าไม่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านและหรือที่ทำงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับโคตินินในเลือดที่แตกต่างกัน และระดับโคตินินที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด มะเร็งชนิดอื่น ๆ โรคหัวใจ และการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น ผู้รายงานชี้ให้เห็นว่า คนที่ไม่สูบบุหรี่อาจจะได้รับควันบุหรี่มือสองโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว และการวัดระดับโคตินินในเลือดจะมีความแม่นยำกว่าการสำรวจแบบสอบถามถึงการได้รับควันบุหรี่มือสอง และขนาดของปัญหาการเจ็บป่วย และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากควันบุหรี่มือสองมีมากกว่าที่ได้มีการประเมินไว้ จากรายงานที่ทำโดยแบบสอบถามจากการสำรวจ โดยไม่ได้มีการตรวจเลือด
ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยปีละ 50,710 คนจากการสูบบุหรี่ ไม่ได้รวมถึงผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งการได้รับควันบุหรี่มือสองยังแพร่หลายมากในประเทศไทย โดยการสำรวจที่ทำอย่างพิถีพิถันที่สุดเมื่อ พ.ศ.2554 พบว่ามีประชากรไม่สูบบุหรี่อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 11.5 ล้านที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน และ 2.6 ล้านคนได้รับควันบุหรี่มือสองในที่ทำงาน ซึ่งจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสองในแต่ละปีคงจะมีจำนวนอีกมาก จึงขอเรียกร้องให้ผู้สูบบุหรี่ทุกคนไม่สูบบุหรี่ในบ้านและในที่ทำงานที่มีผู้อื่นอยู่ด้วย

Download เอกสาร

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION
Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
วันที่ 30 กันยายน 2559 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที
ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828

อยากให้รู้ , ,
About an