ผลงาน คภยส.

17/04/2018

เภสัชอาสา ชวนคนเลิกบุหรี่ เน้นยาช่วย เน้นใจแข็ง เน้นจิตสำนึก

กลุ่มเภสัชกรรุ่นใหม่ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ ออกหน่วยตระเวณให้คำปรึกษากับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยเน้นหนักที่เยาวชนและนักศึกษา เหตุจากสถิติการสูบบุหรี่ของคนไทยมีมากถึงสิบล้านคน พร้อมนักสูบหน้าใหม่ก็มีเกณฑ์เริ่มสูบกันตั้งแต่เยาว์วัยมากยิ่งขึ้น

ผลงาน คภยส.
17/04/2018

คณะเภสัช ฯร่วมกับ คภยส. จัดอบรมโครงการสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส) จัดโครงการอบรมวิชาการ “สร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น 

ผลงาน คภยส.
17/04/2018

เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จับมือคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้จัดโครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่ขึ้น พร้อมมอบป้ายคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ รวมถึงการมอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดให้แก่คณะเภสัชศาสตร์อีกด้วย

ผลงาน คภยส.
17/04/2018

เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ อีกหนึ่งบทบาทของเภสัชกรในระบบสุขภาพในการดูแลประชาชน

ด้วยความตระหนักในข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ 10.4 ล้านคน (พ.ศ. 2557) หรือคิดเป็นจำนวนบุหรี่ที่ถูกสูบมากถึง 105.6 ล้านมวนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน หรือ 142 คนต่อวัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการวิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษา 3 โรคหลักที่เป็นผลสืบเนื่องจากการสูบบุหรี่คือ มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และเส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นจำนวนเงิน 46,800 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่รายได้ของรัฐจากการเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่มีจำนวนที่น้อยกว่า เพียงปีละ 43,207 ล้านบาท

ผลงาน คภยส.
17/04/2018

“เภสัชร้านยาพาเลิกบุหรี่”

เมื่อพูดถึงการเลิกบุหรี่ เราก็มักจะมุ่งตรงไปที่ความคาดหวังต่อผู้สูบบหรี่โดยตรง ที่ควรจะต้องเป็นผู้ที่ต้องเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่หากในความเป็นจริง การที่จะเลิกบุหรี่ มีองค์ประกอบมากมาย ทั้งด้านกฎหมาย สุขภาพ ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะองค์ประกอบสำคัญคือความมุ่งมั่นใจตั้งใจเลิกบุหรี่ และความรู้ความเข้าใจต่อขั้นตอนการเลิกบุหรี่ให้ประสบความสำเร็จ

ผลงาน คภยส.
12/02/2017

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ จากการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการเลิกบุหรี่โดยการได้รับการบริการช่วยเลิกบุหรี่มีอัตราความสำเร็จมากว่าผู้ที่เลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการจัดบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิกหรือสถานพยาบาล โดยการให้บริการให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ ยังขาดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูบได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น “ร้านยา” จึงเป็นสถานบริการสุขภาพที่สำคัญในการให้บริการเลิกบุหรี่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วต่อการรับบริการ 

ผลงาน คภยส.
12/02/2017

โครงการบำบัดผู้ป่วยโรคเสพยาสูบโดยเภสัชกรชุมชน

เภสัชอาสา…พาเลิกบุหรี่ อีกหนึ่งบทบาทของ วิชาชีพเภสัชกรรม จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าบริการช่วยเลิกบุหรี่โดยบุคลากรทางการแพทย์มีอัตราความสำเร็จมากกว่าการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการจัดบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิกหรือสถานพยาบาลด้วยการให้บริการคำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูบได้อย่างทั่วถึง

ผลงาน คภยส.
12/02/2017

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ Love to Quit ปัจจุบันการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 2 ของโลก คือ มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5 ล้านคนต่อปี และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ คาดว่าในปี ค.ศ.2020

ผลงาน คภยส.
12/02/2017

โครงการ “ใจใส ไร้หมอกควัน”

ควันบุหรี่อาจเข้ามาในชีวิตของคนเราได้ในหลายวิธี ทั้งที่หาซื้อบุหรี่มาสูบเอง เพื่อนให้ลอง คนใกล้ชิดติดบุหรี่ หรือบางทีก็ตกอยู่ในสถานการณ์ถูกรมควัน  จะมีเจตนาหรือถูกกระทำก็ตาม ควันบุหรี่ก็เข้ามาในปอดของพวกเขาเหล่านั้น  อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้ หากว่าพวกเขาต้องการ (จริงๆ)

ผลงาน คภยส.