Blog

24/04/2018

การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์ ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า

ประกาศแผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์ ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทำและตัดต่อวีดีทัศน์รวมทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตวีดีทัศน์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. สามารถจัดหากล้องบันทึกภาพคุณภาพสูง มีการตัดต่อและบันทึกเสียงที่มีมาตรฐาน
3. มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทวีดีทัศน์เป็นอย่างดี

โดยมีกำหนดวันแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ลงนามทำสัญญา ผู้สนใจต้องการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอบเขตงาน ได้ทางอีเมลล์ smokefreepharma3@gmail.com

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2561
ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกูล
ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , , , , ,
About an