13/04/2017

Welcome to “Work Smarts Heart Smile Retreat”

“ความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กับผู้อื่นเป็นเหมือนกับขี้ผึ้งที่ช่วยเยียวยารักษาแผล และช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์และนำมิตรภาพที่เคยมีให้กันให้กลับฟื้นคืนมาใหม่ ความรู้สึกดีๆ นั้นก่อกำเนิดขึ้นภายในจิตใจของเรา ซึ่งถูกส่งผ่านทัศนคติหรือมุมมองของเรา และสะท้อนให้ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้ผ่านดวงตาและรอยยิ้มของเราเอง การยิ้มนั้นเปิดหัวใจ และด้วยการเหลือบมองเพียงครั้งเดียว นั่นก็สามารถที่จะทำให้เรื่องราวที่แสนจะมหัศจรรย์ในชีวิตเกิดขึ้นได้”

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Work Smarts Heart Smiles บริหารงาน บริหารใจ ที่จะพาท่านกลับเข้ามาค้นหา ค้นพบ และเชื่อมโยงตนเองกับความดีงามภายในที่มีอยู่ในแต่ละคนและทุกๆ คน ผ่านกลวิธีของการตระหนักรู้ ทัศนคติ และการกระทำ ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก (Inside-out Approach) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายในสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ,
About an