Tag Archives: ปลุกพลัง

12/02/2017

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ จากการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการเลิกบุหรี่โดยการได้รับการบริการช่วยเลิกบุหรี่มีอัตราความสำเร็จมากว่าผู้ที่เลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการจัดบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิกหรือสถานพยาบาล โดยการให้บริการให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ ยังขาดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูบได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น “ร้านยา” จึงเป็นสถานบริการสุขภาพที่สำคัญในการให้บริการเลิกบุหรี่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วต่อการรับบริการ 

ผลงาน คภยส.