All posts by: an

About an

23/06/2018

A brief Guide for Tobacco Control

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ การทำความรู้จักบุหรี่และยาสูบ ทั้งเชิงนิยาม ลักษณาภายนอกของบุหรี่ วิธีการใช้ รวมไปถึงส่วนประกอบต่าง ๆ นั้น จะสามารถนำไปสู่การให้คำอธิบายและคำแนะนำเพื่อเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารกับผู้สูบรวมถึงประชาชนทั่วไปและบุคลลากรทางการแพทย์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
24/04/2018

การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์ ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า

ประกาศแผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์ ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
24/04/2018

การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา

ประกาศแผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง การเสนอราคาจัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จัดทำวีดีทัศน์เชิงสารคดี ในหัวข้อ จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
17/04/2018

องค์การเภสัชฯ เดินหน้าพัฒนายาเลิกบุหรี่จากสมุนไพรหญ้าดอกขาว

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การสูบบุหรี่ถือเป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย โดยจากผลการสำรวจล่าสุด พบว่าคนไทยสูบบุหรี่ร้อยละ 19.9 หรือ ประมาณ 10.9 ล้านคน พบเด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่มากกว่า 2 แสนคน และพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อีกเป็นจำนวนมาก องค์การเภสัชกรรมจึงได้คิดค้น วิจัย และพัฒนายาสำหรับใช้ในการเลิกบุหรี่

อยากให้รู้
17/04/2018

เภสัชอาสา ชวนคนเลิกบุหรี่ เน้นยาช่วย เน้นใจแข็ง เน้นจิตสำนึก

กลุ่มเภสัชกรรุ่นใหม่ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ ออกหน่วยตระเวณให้คำปรึกษากับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยเน้นหนักที่เยาวชนและนักศึกษา เหตุจากสถิติการสูบบุหรี่ของคนไทยมีมากถึงสิบล้านคน พร้อมนักสูบหน้าใหม่ก็มีเกณฑ์เริ่มสูบกันตั้งแต่เยาว์วัยมากยิ่งขึ้น

ผลงาน คภยส.
17/04/2018

คณะเภสัช ฯร่วมกับ คภยส. จัดอบรมโครงการสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส) จัดโครงการอบรมวิชาการ “สร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น 

ผลงาน คภยส.
17/04/2018

เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จับมือคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้จัดโครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่ขึ้น พร้อมมอบป้ายคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ รวมถึงการมอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดให้แก่คณะเภสัชศาสตร์อีกด้วย

ผลงาน คภยส.