23/06/2018

A brief Guide for Tobacco Control

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ การทำความรู้จักบุหรี่และยาสูบ ทั้งเชิงนิยาม ลักษณาภายนอกของบุหรี่ วิธีการใช้ รวมไปถึงส่วนประกอบต่าง ๆ นั้น จะสามารถนำไปสู่การให้คำอธิบายและคำแนะนำเพื่อเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารกับผู้สูบรวมถึงประชาชนทั่วไปและบุคลลากรทางการแพทย์ เนื้อหาประกอด้วย ความหมายของบุหรี่และยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า สารที่ตรวจเจอในบุหรี่และความเป็นพิษ การติดนิโคติน ความสัมพันธุ์ของบุหรี่กับโรคต่างๆ การให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ กรณีศึกษา
ทางคณะผู้จัดทำขอขอบคุณ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) ในการสนับสนุนจัดทำหนังสือเล่มนี้

Download A brief Guide for Tobacco Control

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
About an