Blog

12/02/2017

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ Love to Quit ปัจจุบันการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 2 ของโลก คือ มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5 ล้านคนต่อปี และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ คาดว่าในปี ค.ศ.2020

จะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มีจำนวนมากถึง 10 ล้านคนต่อปี ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชากรไทยปี พ.ศ.2547 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังอันดับที่ 1 ของประเทศ อยู่ในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ถึงร้อยละ 26.2 ของประชากรที่มีโรคเรื้อรัง มีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่เช่นกัน
การสูบบุหรี่ยังมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด การเกิดโรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ การตั้งครรภ์และสุขภาพ การสูบบุหรี่นั้นทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหืด มีสภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น นอกจากผลกระทบทางสุขภาพ บุหรี่ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย องค์การอนามัยโลกและหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้มีความพยายามที่ควบคุมการบริโภคยาสูบ หนึ่งในกลวิธีคือการส่งเสริมให้บุคลากรทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ และเภสัชกร หันมามีส่วนร่วมในการช่วยควบคุมการบริโภคยาสูบ
เภสัชกรก็เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขอีกสาขาหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่ในระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการทำงานในโรงพยาบาลและสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน โดยเฉพาะเภสัชกรชุมชนที่ทำงานในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนซึ่งถือเป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดประชาชนและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย และเภสัชกรโรงพยาบาลที่โอกาสได้ทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ในการให้บริการเลิกบุหรี่ เภสัชกรจึงเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการแสดงบทบาทป้องกัน และส่งเสริมการเลิกบุหรี่ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยก็เริ่มมีการศึกษาวิจัยในด้านนี้ เช่น งานวิจัยของทิพาพร พงษ์ทอง และคณะ (2545) ที่ทำขึ้นเพื่อศึกษาขนาดของปัญหาการสูบบุหรี่ของผู้ที่มารับบริการในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนพบว่า มีผู้เสพติดบุหรี่ มีความเป็นไปได้ที่เภสัชกรชุมชนจะเริ่มเปิดบทบาทให้บริการเลิกบุหรี่สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่สนใจในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน และงานวิจัยของคทา บัณฑิตานุกูลและคณะที่ทำขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทเภสัชกรในการควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และได้สังเคราะห์บทบาทของเภสัชกร รูปแบบ และลักษณะกิจกรรม พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดบทบาทที่พึงประสงค์ในอนาคตออกมา
นอกจากนี้ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ได้ดำเนินการอบรมความรู้แก่เภสัชกร เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และแนวทางการแนะนำผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ ทั้งในด้านองค์ความรู้เรื่องการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การให้คำปรึกษาสร้างแรงจูงใจแก่ผู้สูบบุหรี่ เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ การฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาต่าง ๆ ได้รับความสนใจจากเภสัชกรในหลากหลายสาขา ซึ่งภายหลังการอบรม หลายท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการชุมชนตามพื้นที่ต่าง ๆ กับคณะทำงาน ซึ่งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่จริง ยิ่งทำให้เภสัชกรมีความมั่นใจในการให้บริการมากขึ้น
การดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ หรือ ดังที่เรียกกันว่า เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ ทางคณะทำงานจึงได้ผนวกการให้คำปรึกษาแก่ผู้สูบบุหรี่ โดยการลงพื้นที่จริงแก่เภสัชกรที่เข้ารับการอบรม ภายหลังจากที่ได้รับการอบรมไปแล้ว จึงมีการจัดกิจกรรมออกหน่วยนอกสถานที่ เพิ่มเติมภายหลังการอบรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจในการให้บริการแก่เภสัชกรในการดำเนินงานต่อไป
ทั้งนี้ ทางเครือข่ายต้องการรณรงค์และส่งเสริมการเลิกบุหรี่ ให้มีความต่อเนื่องและสร้างความตระหนักในวิชาชีพเภสัชกร จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ ขึ้นมาเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้มีแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่ได้ประสบผลสำเร็จ

ผลงาน คภยส. , , ,
About an