Blog

12/02/2017

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ จากการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการเลิกบุหรี่โดยการได้รับการบริการช่วยเลิกบุหรี่มีอัตราความสำเร็จมากว่าผู้ที่เลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการจัดบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิกหรือสถานพยาบาล โดยการให้บริการให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ ยังขาดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูบได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น “ร้านยา” จึงเป็นสถานบริการสุขภาพที่สำคัญในการให้บริการเลิกบุหรี่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วต่อการรับบริการ 

เป็นสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีการกระจายตัวในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตชุมชนเมือง ซึ่งเราจะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มักจะใช้บริการร้านยาเป็นแห่งแรกเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
“เภสัชกรชุมชน หรือ “เภสัชกรประจำร้านยา” จึงมีบทบาทที่สำคัญในการให้บริการเลิกบุหรี่ ในฐานะที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยในชุมชน และจากการสัมภาษณ์เภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่ที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี พบว่า เป็นเพราะมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้กลับมามีสุขภาพที่ดีและช่วยให้ผู้ที่อยู่รอบข้างมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย  แม้ว่าบางรายอาจจะเลิกไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือลดน้อยลงไป เพราะมีความเข้าใจในกระบวนการของการเลิกบุหรี่เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในการเป็นผู้ให้บริการเลิกบุหรี่ไม่ได้อาศัยเพียงวิธีการหรือเทคนิคในการเลิกเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมี “ใจ” ในการทำงานนี้ด้วย จึงจะสามารถเกิดความยั่งยืนในการให้บริการ ซึ่งเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ  (คภยส.) ภายใต้แผนงานเภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมยาสูบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของเภสัชกรที่จะให้บริการเลิกบุหรี่ จึงได้จัดทำโครงการ “เทคนิคการเลิกบุหรี่” โดยการผสมผสานความเข้าใจในมิติทางจิตวิญญาณกับวิธีการในการเลิกบุหรี่ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เภสัชกรได้รู้คุณค่าของงานของการให้บริการเลิกบุหรี่ และมี “ใจ” ที่ทำงานนี้อย่างเต็มใจและไม่รู้สึกเป็นภาระ และเพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงคุณค่าของงานและการประชาสัมพันธ์เพื่อชวนเชิญเภสัชกรเข้ามามีบทบาทในงานเลิกบุหรี่เพิ่มมากขึ้น คภยส. จึงได้จัดทำสื่อวีดีทัศน์
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

  1. กระตุ้นให้เภสัชกรได้เห็นความสำคัญของบทบาทในการให้บริการเลิกบุหรี่
  2. ให้วิธีการ แนวทาง และการเตรียมการสำหรับการเป็นผู้ให้บริการเลิกบุหรี่ได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

  • เภสัชกรร้านยา
  • นักศึกษาเภสัชศาสตร์และเภสัชกรทั่วไป
ผลงาน คภยส. , ,
About an