Blog

17/04/2018

เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จับมือคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้จัดโครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่ขึ้น พร้อมมอบป้ายคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ รวมถึงการมอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดให้แก่คณะเภสัชศาสตร์อีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงาน มี เภสัชกร คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ มอบป้ายคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่และการมอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด และคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ริเริ่มและสร้างสรรค์แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาของคณะที่ว่า “รอบรู้เรื่องยานำประชาสร้างสุขภาพ” จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงามต่อสังคมและถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยรับทราบว่าคณะ เภสัชศาสตร์เป็นคณะปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการรับป้ายปลอดบุหรี่จำนวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะสาธารณสุขสาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์, คณะวัฒนธรรมศาสตร์, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชิวินวิทยา, กองกิจการนิสิต, สำนักวิทยบริการ และองค์การนิสิต
ทั้งนี้ทางเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ยังได้มอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดให้กับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไว้ใช้ในการตรวจสารตกค้างของบุหรี่ที่ผู้ต้องการอยากทราบว่าภายในปอดของตนเองนั้นมีสารที่เกิดจากบุหรี่มากน้อยเพียงใด ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ให้ผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ได้เลิกอย่างเด็ดขาด และจะทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานแรกที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ต่อไป

Credit : www.thaihealth.or.th/Content/15156-เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่.html

ผลงาน คภยส. ,
About an