ผลงาน คภยส.

12/02/2017

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการปลุกพลังเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ จากการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการเลิกบุหรี่โดยการได้รับการบริการช่วยเลิกบุหรี่มีอัตราความสำเร็จมากว่าผู้ที่เลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการจัดบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิกหรือสถานพยาบาล โดยการให้บริการให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ ยังขาดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูบได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น “ร้านยา” จึงเป็นสถานบริการสุขภาพที่สำคัญในการให้บริการเลิกบุหรี่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วต่อการรับบริการ 

ผลงาน คภยส.
12/02/2017

โครงการบำบัดผู้ป่วยโรคเสพยาสูบโดยเภสัชกรชุมชน

เภสัชอาสา…พาเลิกบุหรี่ อีกหนึ่งบทบาทของ วิชาชีพเภสัชกรรม จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าบริการช่วยเลิกบุหรี่โดยบุคลากรทางการแพทย์มีอัตราความสำเร็จมากกว่าการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการจัดบริการเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิกหรือสถานพยาบาลด้วยการให้บริการคำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้สูบได้อย่างทั่วถึง

ผลงาน คภยส.
12/02/2017

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

โครงการรณรงค์ ร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” เภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ Love to Quit ปัจจุบันการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 2 ของโลก คือ มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5 ล้านคนต่อปี และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ คาดว่าในปี ค.ศ.2020

ผลงาน คภยส.
12/02/2017

โครงการ “ใจใส ไร้หมอกควัน”

ควันบุหรี่อาจเข้ามาในชีวิตของคนเราได้ในหลายวิธี ทั้งที่หาซื้อบุหรี่มาสูบเอง เพื่อนให้ลอง คนใกล้ชิดติดบุหรี่ หรือบางทีก็ตกอยู่ในสถานการณ์ถูกรมควัน  จะมีเจตนาหรือถูกกระทำก็ตาม ควันบุหรี่ก็เข้ามาในปอดของพวกเขาเหล่านั้น  อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้ หากว่าพวกเขาต้องการ (จริงๆ)

ผลงาน คภยส.

order ambien without prescription