26/05/2017

ปลุกพลังจิตอาสาพาเลิกบุหรี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลุกพลังจิตอาสาพาเลิกบุหรี่” เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะ/ศักยภาพในการควบคุมยาสูบ ให้กับผู้ให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบและบุคลากรเครือข่ายผู้ให้บริการ ตามแผนงานส่งเสริมการทำงาน

ร่วมกันระหว่างเภสัชกรอาสาฯ กับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มศักยภาพในการควบคุมยาสูบ ซึ่งมุ่งเน้นการบำบัดผู้เสพยาสูบ (แผนงาน 10.3) ภายใต้แผนงานควบคุมยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ปี 2559-61 : โครงการเภสัชกรอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ บนพื้นฐานของการนำความรู้ในมิติทางจิตวิญญาณมาบูรณาการกับองค์ความรู้ และเทคนิคการให้บริการเลิกบุหรี่ตามหลักสากล เพื่อขยายผลไปสู่วงกว้าง อันจะส่งผลให้ผู้ติดบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะความรู้ทางด้านจิตวิญญาณจะช่วยทำให้ผู้ให้บริการมีความเข้าใจที่ถูกต้องและกระจ่างชัดต่อตนเอง ต่อผู้คน ต่อสถานการณ์และสิ่งต่างๆ รอบตัว รวมทั้งต่อผู้เสพยาสูบ ทำให้ผู้ให้บริการสามารถที่จะค้นพบวิธีการที่ถูกต้องและง่ายดายในการจัดการกับชีวิต กับปัญหา กับสถานการณ์ต่างๆ ที่พบ อันจะส่งผลให้ผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำคำปรึกษาที่ถูกต้องแม่นยำและมีพลังมากขึ้นกับผู้ที่เข้ามารับบริการ เกิดการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายการให้ความร่วมมือในการให้บริการออกไปในวงกว้าง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลุกพลังจิตอาสาพาเลิกบุหรี่” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านการควบคุมยาสูบให้กับบุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคีเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการอื่นๆ รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ

พบกับ 2 วิทยากรพิเศษ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ และ B.K.ศุภลักษณ์ ทัดศรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมรายการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาและยกระดับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เช่น คุณค่า ทัศนคติ อารมณ์ และความรู้สึก บนพื้นฐานของการจัดการจากภายในสู่ภายนอก (Inside Out)
  2. ผู้เข้าร่วมรายการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพ และความเป็นผู้นำด้านการควบคุมยาสูบให้กับตนเอง ให้สามารถบริหารจัดการเวลา ความคิด สายใย และความสัมพันธ์ ได้อย่างชาญฉลาด ในการตอบรับกับความท้าทายของการสถานการณ์ต่างๆ จากโลกภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  3. ผู้เข้าร่วมรายการได้สร้างเครือข่าย ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ด้วยใจที่ใคร่ครวญ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณผ่านการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การถักทอและสานสัมพันธภาพระหว่างเครือข่ายผู้ให้บริการฯ อันจะส่งผลให้ผู้ให้บริการบำบัดผู้เสพยาสูบสามารถให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาที่ถูกต้องแม่นยำและมีพลังมากขึ้นกับผู้ที่เข้ามารับบริการ เกิดการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายการให้ความร่วมมือในการให้บริการออกไปในวงกว้าง ทำให้การควบคุมยาสูบและการให้บริการบำบัดผู้เสพบุหรี่ในพื้นที่เป้าหมายเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จในอัตราที่สูงขึ้น
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ,
About an