Blog

17/04/2018

คณะเภสัช ฯร่วมกับ คภยส. จัดอบรมโครงการสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส) จัดโครงการอบรมวิชาการ “สร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรโรงพยาบาล และเพื่อให้เกิดบริการด้านการเลิกบุหรี่ในคลินิกเฉพาะโรคและงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในโรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น มีเภสัชกรจากโรงพยาบาลในเขตจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน โดยมี รศ.สุณี เลิศสินอุดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(ร้านยา) และทีมงาน เป็นวิทยากรตลอดทั้งการอบรม

โดยความคาดหวังของการจัดการอบรมวิชาการในครั้งนี้ คือเภสัชกรโรงพยาบาลมีเทคนิค วิธีการที่ดีและถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อแนะนำลด ละ เลิกบุหรี่ รวมไปถึงสร้างศักยภาพโรงพยาบาลให้มีบทบาทในการให้คำปรึกษาเพื่อลด ละ เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง เกิดแหล่งให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ที่ใกล้ชิดและเข้าถึงง่าย

ข่าว: ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ
ภาพ: อ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์
ข้อมูล: ฝ่ายวิจัยคณะเภสัชฯ
Credit : www.kku.ac.th/news/v.php?q=0005512&l=en

ผลงาน คภยส. ,
About an