อยากให้รู้

รวบรวมบทความเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และที่ได้จากควันบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในหลีกเลี่ยงและป้องกัน พิษภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง

บทความเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ คภยส.

เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) องค์การอนามัยโลก ต้องการให้บุคลากรสุขภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมยาสูบ…

อ่านต่อ

บทความน่าสนใจ

20 Aug 17
ผลวิจัยเจออีก “พิษบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอันตรายร้ายแรง ต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดหัวใจ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ผลว...

03 Jul 17
วิจัยวัยรุ่นพบสูบบุหรี่ไฟฟ้า กระตุ้นพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนเพิ่ม

รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย cialisfrance24.com  เปิดเผยว่ามีรายงานจากการทบทวนงานวิจัยล่าสุด สรุปได้ว่า พบพฤติกรรมเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะหันไปสู...

09 Jun 17
Press Release – บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยที่พบว่า การใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย 42% รายงานดังกล่าวเปิดเผยโดยนักวิจัย นาร์ดอส เทเมสเจน...

09 Jun 17
Press Release – หลักฐานใหม่ ควันบุหรี่มือสอง ร้ายกว่าที่คิด

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยงานวิจัยที่พบว่า ระดับสารโคตินินในเลือดของคนที่ไม่สูบบุหรี่ สัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด มะเร็งชนิดอื่น ๆ โรคหัวใจ และก...

1

โครงการ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”

เป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการวางแผนเพื่อสนับสนุนและผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงผลักดันกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้การรณรงค์เกิดผลสำเร็จ

2

การทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

งานวิจัยในเชิงการสร้างสรรค์ ทั้งกิจกรรมต้นแบบ (best practice) และงานวิจัยเชิงผลิตภัณฑ์ (product) ตัวอย่างเช่น สมุนไพรหญ้าดอกขาวและผลักดันให้มีการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประเภทสมุนไพร และมีการพัฒนาเป็นแคปซูลหญ้าดอกขาวในเวลาต่อมา

3

การสนับสนุนบทบาทเภสัชกรร้านยาในการช่วยเลิกบุหรี่

สร้างทักษะในการช่วยเลิกบุหรี่ให้กับเภสัชกร จึงเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ “เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่” ทำให้ร้านยาในประเทศไทยและเภสัชกรร้านยามีส่วนช่วยให้คนในสังคมเลิกบุหรี่ได้มากขึ้น เนื่องจากคนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะไปโรงพยาบาล หรือไปเมื่อเขาเป็นโรคต่างๆ แล้ว ซึ่งจะทำให้ช่วยเหลือคนให้เลิกบุหรี่ได้ทันการณ์และง่ายยิ่งขึ้น

4

การผลักดันนิโคตินทดแทน (NRT)

ให้สามารถจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันได้ เพื่อส่งเสริมให้คนสูบบุหรี่เข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ได้ง่ายมากขึ้น ช่วยให้ประชาชนเลิกบุหรี่มากขึ้น


site