professional essay writers

อยากให้รู้

รวบรวมบทความเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และที่ได้จากควันบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในหลีกเลี่ยงและป้องกัน พิษภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง

บทความเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ คภยส.

เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) องค์การอนามัยโลก ต้องการให้บุคลากรสุขภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมยาสูบ…

อ่านต่อ

บทความน่าสนใจ

20 Aug 17
ผลวิจัยเจออีก “พิษบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอันตรายร้ายแรง ต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดหัวใจ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION Press Release ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที ผลว...

03 Jul 17
วิจัยวัยรุ่นพบสูบบุหรี่ไฟฟ้า กระตุ้นพฤติกรรมสูบบุหรี่มวนเพิ่ม

รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย cialisfrance24.com  เปิดเผยว่ามีรายงานจากการทบทวนงานวิจัยล่าสุด สรุปได้ว่า พบพฤติกรรมเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะหันไปสู...

09 Jun 17
Press Release – บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยที่พบว่า การใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย 42% รายงานดังกล่าวเปิดเผยโดยนักวิจัย นาร์ดอส เทเมสเจน...

09 Jun 17
Press Release – หลักฐานใหม่ ควันบุหรี่มือสอง ร้ายกว่าที่คิด

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยงานวิจัยที่พบว่า ระดับสารโคตินินในเลือดของคนที่ไม่สูบบุหรี่ สัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด มะเร็งชนิดอื่น ๆ โรคหัวใจ และก...

1

โครงการ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”

เป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการวางแผนเพื่อสนับสนุนและผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงผลักดันกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้การรณรงค์เกิดผลสำเร็จ

2

การทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

งานวิจัยในเชิงการสร้างสรรค์ ทั้งกิจกรรมต้นแบบ (best practice) และงานวิจัยเชิงผลิตภัณฑ์ (product) ตัวอย่างเช่น สมุนไพรหญ้าดอกขาวและผลักดันให้มีการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประเภทสมุนไพร และมีการพัฒนาเป็นแคปซูลหญ้าดอกขาวในเวลาต่อมา

3

การสนับสนุนบทบาทเภสัชกรร้านยาในการช่วยเลิกบุหรี่

สร้างทักษะในการช่วยเลิกบุหรี่ให้กับเภสัชกร จึงเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ “เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่” ทำให้ร้านยาในประเทศไทยและเภสัชกรร้านยามีส่วนช่วยให้คนในสังคมเลิกบุหรี่ได้มากขึ้น เนื่องจากคนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะไปโรงพยาบาล หรือไปเมื่อเขาเป็นโรคต่างๆ แล้ว ซึ่งจะทำให้ช่วยเหลือคนให้เลิกบุหรี่ได้ทันการณ์และง่ายยิ่งขึ้น

4

การผลักดันนิโคตินทดแทน (NRT)

ให้สามารถจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันได้ เพื่อส่งเสริมให้คนสูบบุหรี่เข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ได้ง่ายมากขึ้น ช่วยให้ประชาชนเลิกบุหรี่มากขึ้น

If you need Payday loans online to help you through a difficult financial time, then can help you get one quickly, efficiently and confidentially. After all, money loans online can be just what you need to pay for whatever unexpected expense finds its way into your life. There’s no need to struggle until your next paycheck; just come to minicreditos and apply now. Once approved, pay day loans are directly deposited into your account in less than a business day. The application procedure is quick and easy, and you can get approved for a loan in as little as a few minutes. In the most remote regions of the United States people are discovering fast cash loans as the company ready to come to your financial rescue. It’s so simple.