อยากให้รู้

รวบรวมบทความเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และที่ได้จากควันบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในหลีกเลี่ยงและป้องกัน พิษภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง

บทความเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ คภยส.

เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) องค์การอนามัยโลก ต้องการให้บุคลากรสุขภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมยาสูบ…

อ่านต่อ

บทความน่าสนใจ

17 Apr 18
องค์การเภสัชฯ เดินหน้าพัฒนายาเลิกบุหรี่จากสมุนไพรหญ้าดอกขาว

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การสูบบุหรี่ถือเป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย โดยจากผลการสำรวจล่าสุด พบว่าคนไทยสูบบุหรี่ร้อยละ 19.9 หรือ ประมาณ 10.9 ล้าน...

17 Apr 18
เภสัชอาสา ชวนคนเลิกบุหรี่ เน้นยาช่วย เน้นใจแข็ง เน้นจิตสำนึก

กลุ่มเภสัชกรรุ่นใหม่ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ ออกหน่วยตระเวณให้คำปรึกษากับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยเน้นหนักที่เยาวชนและนักศึกษา เหตุจากสถิติการสูบบุหรี่ของคนไทยมีมากถึงสิบล้านคน พร้อมนักสูบหน้าใหม่ก็มีเกณฑ์เร...

17 Apr 18
คณะเภสัช ฯร่วมกับ คภยส. จัดอบรมโครงการสร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส) จัดโครงการอบรมวิชาการ “สร้างผู้นำด้านการเลิกบุหรี่แก่เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพั...

17 Apr 18
เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จับมือคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้จัดโครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่ขึ้น พร้อมมอบป้ายคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ รวมถึงการมอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไ...

1

โครงการ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”

เป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการวางแผนเพื่อสนับสนุนและผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงผลักดันกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้การรณรงค์เกิดผลสำเร็จ

2

การทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

งานวิจัยในเชิงการสร้างสรรค์ ทั้งกิจกรรมต้นแบบ (best practice) และงานวิจัยเชิงผลิตภัณฑ์ (product) ตัวอย่างเช่น สมุนไพรหญ้าดอกขาวและผลักดันให้มีการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประเภทสมุนไพร และมีการพัฒนาเป็นแคปซูลหญ้าดอกขาวในเวลาต่อมา

3

การสนับสนุนบทบาทเภสัชกรร้านยาในการช่วยเลิกบุหรี่

สร้างทักษะในการช่วยเลิกบุหรี่ให้กับเภสัชกร จึงเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ “เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่” ทำให้ร้านยาในประเทศไทยและเภสัชกรร้านยามีส่วนช่วยให้คนในสังคมเลิกบุหรี่ได้มากขึ้น เนื่องจากคนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะไปโรงพยาบาล หรือไปเมื่อเขาเป็นโรคต่างๆ แล้ว ซึ่งจะทำให้ช่วยเหลือคนให้เลิกบุหรี่ได้ทันการณ์และง่ายยิ่งขึ้น

4

การผลักดันนิโคตินทดแทน (NRT)

ให้สามารถจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันได้ เพื่อส่งเสริมให้คนสูบบุหรี่เข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ได้ง่ายมากขึ้น ช่วยให้ประชาชนเลิกบุหรี่มากขึ้น

If you need Payday loans online to help you through a difficult financial time, then can help you get one quickly, efficiently and confidentially. After all, money loans online can be just what you need to pay for whatever unexpected expense finds its way into your life. There’s no need to struggle until your next paycheck; just come to minicreditos and apply now. Once approved, pay day loans are directly deposited into your account in less than a business day. The application procedure is quick and easy, and you can get approved for a loan in as little as a few minutes. In the most remote regions of the United States people are discovering fast cash loans as the company ready to come to your financial rescue. It’s so simple.